บทความที่ได้รับความนิยม

4+1 Members

Thursday, 8 September 2011

4+1 สำนึกรักบ้านเกิด Season 2

เริ่ม เปิดโครงการไปแล้วกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554 สำหรับโครงการ 4+1 สำนึกรักบ้านเกิด Season2 หลังจากที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในปีที่ผ่านมา กับการบูรณาการ เรียนการสอนข้ามชั้นปี ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิต นอกจากบูรณาการการเรียนการสอนแล้ว โครงการนี้ยังเป็นโครงการที่บูรณาการในเรื่อง วิชาการ กิจกรรมของนักศึกษา และงานวิจัย เข้าร่วมกัน ตอบสนองแนวทางของการศึกษาไทย และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ให้ความสำคัญกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น หลังจากที่การศึกษาไทยมุ่งเน้นไปนิยมวิธีเรียนแบบตะวันตกจนหลงลืมภูมิปัญญา วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นที่มีอยู่ภาพการลงชุมชนจากโครงการ 4+1 สำนึกรักบ้านเกิด Season 1

สำหรับ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เป็นการบูรณาการวิชา ARC476 การวางผังบริเวณ และ ARC405 การใช้ระบบสื่อสารดิจิตอลในการออกแบบ ที่ล้วนเป็นวิชาที่ทางคณะฯ เล็งเห็นว่าเป็นวิชาที่จะปลูกฝังให้นักศึกษาให้เป็นนักบริหาร นักจัดการ นักวางแผน โดยที่วิชาการวางผังนักศึกษาจะถูกฝึกให้เป็นผู้วางกลยุทธ์ วางทิศทางให้กับชุมชน ส่วนการจัดการ บริหารทีมงาน การจัดเก็บข้อมูล การประชาสัมพันธ์ จะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ผ่านวิชา การใช้ระบบสื่อสาร ดิจิตอลในการออกแบบ ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนวิชา ARC 123 การออกแบบเบื้องต้น ARC 256 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ 2 โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะนำกลยุทธ์ที่วางแผนชุมชนของพี่ปี 4 มาใช้ในการออกแบบบ้านแต่ละหลังของเขาเอง จนไปถึงการเนรมิตรผังชุมชนและสภาพแวดล้อมให้เป็นจริงผ่านทักษะการใช้ คอมพิวเตอร์ที่ได้เรียนในวิชาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบ 2

ภาพบริหารจัดการทีมงานผ่านระบบออนไลน์

ภาพการออกแบบและวางผังชุมชน
รูป แบบกิจกรรม โครงการ4+1 สำนึกรักบ้านเกิด เป็นการให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดกลุ่มตั้งสำนักงานออกแบบขึ้นมา และใช้สื่อออนไลน์ ในการประชาสัมพันธ์ให้น้องปี 1 เข้ามาสมัครงานกับกลุ่มตน น้องๆ ปี1 จะต้องผ่านขั้นตอนสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับพี่ผ่านระบบออนไลน์ เมื่อพี่ปี 4 ได้กลุ่มน้องปี 1 แล้ว จะทำการวางแผนการลงพื้นที่ชุมชน ขั้นตอนการเดินทาง ขั้นตอนการสำรวจ ขั้นตอนการทำกิจกรรมต่างๆ และแจ้งทุกขั้นตอนที่จะทำการลงพื้นที่แก่อาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นจะทำการลงสำรวจพื้นที่ชุมชนที่กำหนดในช่วงปิดภาคเรียน ก่อนที่จะมาเริ่มต้นภาคการศึกษา เมื่อเปิดเทอมมาข้อมูลจากที่ลงชุมชนจะถูกนำมาสรุปในรูปแบบอนิเมชั่น เพื่อให้นักศึกษาทั้งหมดเห็นภาพรวมของแต่ละโครงการ
จาก นั้นพี่ปี 4 จะนำข้อมูลเหล่านี้มาทำการวางกลยุทธ์วางผังชุมชน โดยมีน้องๆ ปี 1 จะนำแผนที่ได้มาทำการออกแบบบ้านแต่ละหลังของตนเอง และ รวบรวมผลงานออกแบบบ้านแต่ละหลังมาสร้างเป็นอนิเมชั่นในรุปแบบสามมิติ เพื่อให้กรรมการจากภายนอกที่ทางคณะเชิญมาได้รับชมผลงาน


นี่เป็นภาพร่างคร่าวๆของโครงการ 4+1 สำนึกรักบ้านเกิด Season2 ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยในวันนี้พี่ๆ ปี 4 ได้เริ่มรวมกลุ่มตั้งสำนักงานออกแบบขึ้นแล้ว Season2 นี้จะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ครับ 

No comments:

Post a Comment